VERKOOPVOORWAARDEN - VAN TOEPASSING VANAF 02-07-2020

 

SMARTSHIFT robotics AS ("SMARTSHIFT") verkoopvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op de levering van producten en diensten, hieronder de levering van de SMARTSHIFT-accountservice (SA), aan klanten (klant) vanaf de bovengenoemde datum.

Deze voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde voorwaarden en SMARTSHIFT behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de SMARTSHIFT-website (SW).

Voor elke bestelling of levering gelden altijd voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door een aankoop te doen bij SMARTSHIFT accepteert de klant deze voorwaarden. Door de voorwaarden te aanvaarden, verbindt de klant zich ertoe de voorwaarden volledig na te leven.

 

PRODUCTEN OP SW

In het geval van een discrepantie tussen termen, productinformatie of prijzen vermeld op SW, prevaleert informatie over SW.

 

 

BESTELLING - BESTELBEVESTIGING

Elke SA-bestelling of elke andere bestelling op SW wordt beschouwd als een bindend aanbod van de klant om de bestelde producten te kopen. Dit aanbod wordt door SMARTSHIFT geaccepteerd na levering van een orderbevestiging. Dan komt er een overeenkomst tot stand op basis van deze voorwaarden. Elke bevestigende e-mailreactie op een bestelling op SA of SW vormt GEEN acceptatie of een orderbevestiging.

 

PRIJZEN, VERZENDING, BTW, RECHTEN, ENZ.

Alle verkoopprijzen zijn vermeld op SW in Euro of US-dollar. Opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen, toeslagen, invoerrechten, verzendkosten, verzekeringen of andere heffingen. Dergelijke items worden opgeteld bij de vermelde verkoopprijs. De Klant betaalt alle belastingen en overheidsheffingen die voortvloeien uit de verkoop op SW of uit elke verkoop van SMARTSHIFT. SMARTSHIFT is te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de website vermelde prijzen zijn geldig, tenzij anders is overeengekomen.

De kosten voor vracht worden bij alle leveringen opgeteld. De totale vrachtkosten worden berekend bij het factureren van de bestelling waarbij het gewicht wordt vermeld, samen met informatie over de omvang van de bestelling en of het pakket op een pallet moet worden afgeleverd.

Facturering vindt plaats na onderzoek van de kredietwaardigheid van de klant. Betaling – in overeenstemming met elke factuur – moet uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum beschikbaar zijn op de bankrekening van SMARTSHIFT. In het geval van enige vertraging in de betaling door de Wederverkoper, wordt rente in rekening gebracht tegen een tarief van 2% per begonnen maand (elke maand berekend [samengestelde rente]) vanaf de factuurdatum, en niet vanaf de vervaldatum. Als er gerede twijfel bestaat over het vermogen van de klant om te betalen, heeft SMARTSHIFT het recht om de krediettermijn te verkorten, vooruitbetaling of andere zekerheid te eisen voor toekomstige levering. Alle facturen zijn in EUR of USD en worden gemaakt door overschrijving op de bankrekening van het Bedrijf, tenzij anders vermeld op een factuur. Klant zal alle kosten betalen die verband houden met elke betalingsoverdracht die op de factuur wordt toegevoegd. De producten blijven eigendom van SMARTSHIFT totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Bankrekening van het bedrijf met AMERIKAANSE DOLLAR:

IBAN-nummer: NO7212510418253

SWIFT-code: DNBANOKK

Bedrijfsbankrekening met EURO:

EUR:

IBAN-nummer: NO0712506251042

SWIFT-code: DNBANOKK

 

LEVERING - BINNEN EU EN BUITEN EU

Alle verzendkosten worden opgeteld bij de winkelprijs. Alle leveringen zijn DAP (Incoterms 2020) tenzij SMARTSHIFT uitdrukkelijk anders aangeeft bij de aanvaarding van de bestelling. Levering geschiedt door een derde vervoerder of bezorgbedrijf. De eigendom en het risico van verlies gaan over van het bedrijf naar de wederverkoper of de wederverkoper op het aangewezen leveringspunt.

 

TERUGSTUURBELEID

Klanten mogen producten alleen retourneren als het product defect is of als gevolg van transportschade of als gevolg van fabricagefouten en als een Return Material Authorization (RMA) -nummer is afgegeven en aan de RMA-criteria is voldaan.

 

SCHADE, DEFECT, VERVOER OF ANDERE KLACHTEN

Na ontvangst van de gekochte producten dient de klant de geleverde producten te controleren.

Transportschade wordt gemeld op de dag van levering aan de vervoerder en aan SMARTSHIFT. Een verborgen transportschade die niet wordt ontdekt of had kunnen worden ontdekt bij ontvangst van de levering, zal zo snel mogelijk en onder alle omstandigheden worden beklaagd binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de levering. Indien de klant geen schadeclaim indient binnen de gestelde termijnen, verliest de klant zijn recht om een claim in te dienen tegen de vervoerder en / of SMARTSHIFT.

Klachten over gebrekkige levering en / of producten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijftien (15) kalenderdagen na constatering van het gebrek te worden ingediend. Indien de klant geen schadeclaim indient binnen de gestelde termijnen, verliest de klant zijn recht om een claim in te dienen.

Het retourneren van producten heeft geen betrekking op defecten of storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud, het niet opvolgen van de bedieningsinstructies of het gebruik van apparatuur waarmee het niet bedoeld is.

 

RMA-CRITERIA

  • Producten moeten rechtstreeks zijn gekocht bij SMARTSHIFT-robotica, neem anders contact op met uw wederverkoper van SMARTSHIFT-producten.
  • Verzoeken buiten het beleid zijn onderhevig aan acceptatie door SMARTSHIFT.
  • Producten moeten worden geretourneerd naar de robotica-locatie van SMARTSHIFT binnen 15 dagen na ontvangst van uw Return Material Authorization (RMA) -nummer.
  • Als u het product niet binnen 15 dagen retourneert, kan dit leiden tot annulering van het retourautorisatienummer.

Als u het product niet rechtstreeks bij SMARTSHIFT hebt gekocht, raadpleeg dan het contactpunt van uw wederverkoper voor alle informatie over het retourneren van SMARTSHIFT-producten.

 

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gevolgd door het RMA-retourbeleid en het RMA-formulier.

1) ga naar dit webadres [www.smartshift-robotics.com] en vul het RMA-formulier in,

2) Product doorsturen naar SMARTSHIFT inclusief originele factuur betreffende het Product.

Vervolgens zal SMARTSHIFT het ontvangen product inspecteren en de claim erkennen als claim onder de beperkte garantie of de claim afwijzen als garantieclaim. (Ontslag kan bijvoorbeeld plaatsvinden als het product niet wordt onderhouden of het wordt waarschijnlijk niet correct gebruikt)

 

OVERMACHT

SMARTSHIFT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, explosie, ongeval, daden van de openbare vijand, oorlog, rebellie, opstand, sabotage, epidemie, quarantaine, arbeid geschillen of tekorten, transportembargo's, storingen of vertragingen, onvermogen om grondstoffen of machines te beveiligen, overmacht of regering (inclusief ontkenning van of zware beperkingen op uitvoervergunningen), een dergelijke overmachtsituatie die de externe leveranciers van het bedrijf of gerechtelijke instanties treft actie.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Als er defecten zijn waarvoor SMARTSHIFT verantwoordelijk is, verbindt SMARTSHIFT zich ertoe, naar eigen goeddunken, het defect te herstellen door reparatie, herlevering of terugbetaling van de aankoopprijs. SMARTSHIFT is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van een product met andere producten in het assortiment van SMARTSHIFT of voor compatibiliteit met de huidige producten van een Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door SMARTSHIFT. SMARTSHIFT is in geen geval aansprakelijk voor ENIGE indirecte schade of gevolgschade, productieverlies, gederfde winst (en) of andere schade. De opgebouwde aansprakelijkheid van SMARTSHIFT is in ieder geval beperkt tot het totale factuurbedrag dat de Klant daadwerkelijk heeft betaald voor het defecte product.

 

SW EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

SW en al zijn inhoud is eigendom van SMARTSHIFT of SMARTSHIFT heeft het recht om de inhoud op de markt te brengen. Alle inhoud wordt beschermd door de Deense marketingwet en wetten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer de klant producten en diensten bestelt, verwerkt SMARTSHIFT persoonsgegevens over de contactpersonen van de klant ("CP's") voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het privacybeleid van SMARTSHIFT. https://smartshift-robotics.com/privacy-policy/

 

ANDERE WIJZIGINGEN

SMARTSHIFT behoudt zich het recht voor om alle informatie, inclusief (maar niet beperkt tot) prijzen, technische specificaties, productaanbiedingen, enz. Te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Informatie en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud van zowel gedrukte als elektronische druk- en typefouten, onjuistheid in vermelde technische specificaties, verhoogde prijzen van leveranciers of fabrikanten enz. De informatie die beschikbaar is op de website van SMARTSHIFT vormt geen toezegging van toepasselijkheid, geschiktheid of garantie anders dan wanneer rechtstreeks schriftelijk aan de klant vermeld. De Klant heeft niet het recht om de overeenkomst of enige rechten of verplichtingen onder de overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMARTSHIFT.

Log in