WARUNKI SPRZEDAŻY – OBOWIĄZUJĄ OD 02-07-2020

 

Warunki sprzedaży (Warunki) SMARTSHIFT robotics AS („SMARTSHIFT”) mają zastosowanie do dostarczania produktów i usług, w ramach świadczenia usługi konta SMARTSHIFT (SA), klientom (Klientowi) od wyżej wymienionej daty.

Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniej opublikowane Warunki, a SMARTSHIFT zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany tych Warunków w dowolnym momencie. Zmienione Warunki będą dostępne na stronie SMARTSHIFT (SW).

W przypadku każdego zamówienia lub dostawy obowiązują zawsze warunki, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Dokonując zakupu od SMARTSHIFT klient akceptuje te warunki. Akceptując regulamin Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków w całości.

 

PRODUKTY NA SW

W przypadku rozbieżności między warunkami, informacjami o produkcie lub cenami podanymi na SW, pierwszeństwo mają informacje o SW.

 

 

ZAMÓWIENIE – POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Każde zamówienie SA lub każde inne złożone na SW jest wiążącą ofertą klienta na zakup zamówionych produktów. Wspomniana oferta zostaje przyjęta przez SMARTSHIFT po dostarczeniu potwierdzenia zamówienia. Wówczas na podstawie niniejszych Warunków zostaje zawarta umowa. Jakiekolwiek potwierdzenie odpowiedzi e-mailem na jakiekolwiek zamówienie złożone w SA lub SW NIE stanowi akceptacji ani potwierdzenia zamówienia.

 

CENY, DOSTAWA, VAT, CŁA ITP.

Wszystkie ceny detaliczne podane są na SW w euro lub dolarach amerykańskich. Podane ceny nie obejmują podatków, opłat, ceł, kosztów wysyłki, ubezpieczenia ani innych opłat. Wszelkie takie pozycje zostaną dodane do podanej ceny detalicznej. Klient zapłaci wszystkie podatki i narzuty rządowe wynikające ze sprzedaży na SW lub ze sprzedaży od SMARTSHIFT. SMARTSHIFT ma prawo w dowolnym momencie zmienić ceny bez uprzedniego powiadomienia. Ceny podane na stronie obowiązują, o ile nie uzgodniono inaczej.

Koszt frachtu zostanie dodany do wszystkich dostaw. Całkowity koszt frachtu wyliczany jest przy fakturowaniu zamówienia, gdzie podana jest waga wraz z informacją o zakresie zamówienia oraz czy przesyłka musi być dostarczona na palecie.

Fakturowanie wystawiane jest po zbadaniu zdolności kredytowej klienta. Płatność – zgodnie z dowolną fakturą – musi być dostępna na koncie bankowym SMARTSHIFT nie później niż piętnaście (15) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia w płatności przez Odsprzedawcę, odsetki będą naliczane w wysokości 2% za każdy rozpoczęty miesiąc (naliczane co miesiąc [odsetki składane]) od daty wystawienia faktury, a nie od daty płatności. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do możliwości zapłaty przez klienta, SMARTSHIFT ma prawo skrócić okres kredytowania, zażądać zaliczki lub innego zabezpieczenia przyszłej dostawy. Wszystkie faktury będą wystawiane w EUR lub USD i będą dokonywane przelewem na konto bankowe Spółki, chyba że na fakturze zaznaczono inaczej. Klient pokryje wszelkie koszty związane z każdym przelewem, który zostanie dodany do faktury. Produkty pozostają własnością SMARTSHIFT do czasu pełnej zapłaty.

Konto bankowe firmy z USD:

Numer IBAN: NO7212510418253

Kod SWIFT: DNBANOKK

Firmowe konto bankowe z EURO:

EUR:

Numer IBAN: NO0712506251042

Kod SWIFT: DNBANOKK

 

DOSTAWA – WEWNĄTRZ UE I POZA UE

Wszystkie koszty wysyłki są doliczane do ceny detalicznej. Wszystkie dostawy są realizowane zgodnie z DAP (Incoterms 2020), chyba że SMARTSHIFT wyraźnie zaznaczy inaczej w przyjęciu zamówienia. Dostawa jest realizowana przez zewnętrznego przewoźnika lub firmę kurierską. Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzi z firmy na odsprzedawcę lub klienta odsprzedawcy w wyznaczonym miejscu dostawy.

 

POLITYKA ZWROTÓW

Klienci mogą zwracać produkty tylko z powodu wad produktu, uszkodzeń transportowych lub błędów produkcyjnych, a także po wydaniu numeru autoryzacji zwrotu materiału (RMA) i spełnieniu kryteriów RMA.

 

USZKODZENIA, WADA, TRANSPORT LUB INNE REKLAMACJE

Po otrzymaniu zakupionych produktów klient musi sprawdzić dostarczone produkty.

Uszkodzenia transportowe należy zgłaszać w dniu dostawy do przewoźnika oraz do SMARTSHIFT. Ukryte uszkodzenia transportowe, które nie zostały wykryte lub mogły zostać wykryte po otrzymaniu dostawy, będą reklamowane tak szybko, jak to możliwe i we wszystkich okolicznościach w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od otrzymania dostawy. Jeżeli Klient nie zgłosi roszczenia o odszkodowanie w określonych terminach, Klient traci prawo do wystąpienia z roszczeniem wobec przewoźnika i/lub SMARTSHIFT.

Reklamacje dotyczące wadliwości dostawy i/lub produktów należy zgłaszać po stwierdzeniu wady możliwie jak najszybciej i nie później niż piętnaście (15) dni kalendarzowych. Jeżeli Klient nie zgłosi roszczenia o odszkodowanie w określonych terminach, Klient traci prawo do złożenia reklamacji.

Zwrot produktów nie obejmuje wad lub usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub niewłaściwą konserwacją, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub użytkowaniem ze sprzętem, z którym nie jest przeznaczony do użytku.

 

KRYTERIA RMA

  • Produkty muszą zostać zakupione bezpośrednio od SMARTSHIFT Robotics, w przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą produktów SMARTSHIFT.
  • Wnioski poza Polisą podlegają akceptacji przez SMARTSHIFT.
  • Produkty muszą zostać zwrócone do lokalizacji robotyki SMARTSHIFT w ciągu 15 dni od otrzymania numeru autoryzacji zwrotu materiału (RMA).
  • Brak zwrotu produktu w ciągu 15 dni może skutkować anulowaniem numeru autoryzacji zwrotu materiału.

Jeśli nie kupiłeś produktu bezpośrednio od SMARTSHIFT, skontaktuj się z punktem kontaktowym swojego sprzedawcy, aby uzyskać wszystkie informacje na temat zwrotu produktów SMARTSHIFT.

 

Wszelkie reklamacje muszą mieć formę pisemną, a następnie muszą być zgodne z polityką zwrotów RMA i formularzem RMA.

1) wejdź na ten adres internetowy [www.smartshift-robotics.com] i wypełnij formularz RMA,

2) przesłać Produkt do SMARTSHIFT wraz z oryginalną fakturą dotyczącą Produktu.

Następnie SMARTSHIFT sprawdzi otrzymany Produkt i uzna roszczenie jako roszczenie w ramach ograniczonej gwarancji lub odrzuci roszczenie jako roszczenie gwarancyjne. (Zwolnienie może nastąpić na przykład, jeśli produkt nie jest konserwowany lub jest prawdopodobne, że nie jest używany prawidłowo)

 

SIŁA WYŻSZA

SMARTSHIFT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie z przyczyn od niego niezależnych, w tym między innymi pożar, powódź, trzęsienie ziemi, eksplozja, wypadek, działania wroga publicznego, wojna, bunt, powstanie, sabotaż, epidemia, kwarantanna, praca spory lub braki, embarga transportowe, awarie lub opóźnienia, niemożność zabezpieczenia surowców lub maszyn, działania siły wyższej lub rządu (w tym odmowy lub uciążliwe ograniczenia dotyczące licencji eksportowych), wszelkie takie zdarzenia siły wyższej mające wpływ na zewnętrznych dostawców Spółki lub organy sądowe akcja.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek wad, za które odpowiada SMARTSHIFT, SMARTSHIFT zobowiązuje się, według własnego uznania, usunąć wadę poprzez naprawę, ponowne dostarczenie lub spłatę ceny zakupu. SMARTSHIFT nie ponosi odpowiedzialności za zgodność produktu z innymi produktami w asortymencie SMARTSHIFT lub za zgodność z aktualnymi produktami Klienta, chyba że SMARTSHIFT wyraźnie określi inaczej. SMARTSHIFT w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za ŻADNE szkody pośrednie lub wtórne, straty produkcyjne, utracone zyski lub inne szkody. Skumulowana odpowiedzialność SMARTSHIFT jest w każdym przypadku ograniczona do całkowitej kwoty faktury faktycznie zapłaconej przez Klienta za wadliwy produkt.

 

SW A PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

SW i cała jego zawartość jest własnością SMARTSHIFT lub SMARTSHIFT ma prawo do sprzedaży treści. Wszystkie treści są chronione przez duńskie prawo marketingowe oraz przepisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej.

 

DANE OSOBISTE

Gdy Klient zamawia produkty i usługi, SMARTSHIFT będzie przetwarzać dane osobowe osób kontaktowych Klienta („CP”) w celach i na warunkach określonych w polityce prywatności SMARTSHIFT https://smartshift-robotics.com/privacy-policy/

 

INNE ZMIANY

SMARTSHIFT zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji, w tym (ale nie wyłącznie) cen, specyfikacji technicznych, ofert produktów itp. bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Informacje i ceny są podawane z zastrzeżeniem błędów drukarskich i elektronicznych oraz literówek, nieprawidłowości w podanych specyfikacjach technicznych, podwyższonych cen dostawców lub producentów itp. Informacje dostępne na stronie SMARTSHIFT nie stanowią zobowiązania do stosowalności, przydatności lub gwarancja inna niż ta, która została bezpośrednio przekazana Klientowi na piśmie. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia umowy ani jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody SMARTSHIFT.

Zaloguj sie