Salgsbetingelser - Gjelder fra 30-09-2019

SMARTSHIFT APS '(' SMARTSHIFT ') salgsbetingelser (Vilkår) er gjeldende for produkt- og tjenestelevering, nedenfor leveringen av SMARTSHIFT kontotjeneste (SA), til kunder (kunde) fra ovennevnte dato. 
 
Disse betingelsene erstatter alle tidligere publiserte betingelser, og SMARTSHIFT forbeholder seg alle rettigheter til å endre disse vilkårene når som helst. Endrede vilkår vil være tilgjengelige på SMARTSHIFT-nettstedet (SW). 
 
Vilkårene gjelder alltid for enhver bestilling eller levering med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved å gjøre et kjøp fra SMARTSHIFT aksepterer kunden disse vilkårene. Ved å godta vilkårene forplikter kunden seg til å overholde vilkårene i sin helhet. 
 
 
PRODUKTER PÅ SW
 
I tilfelle avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller priser angitt på SW, skal informasjon om SW ha forrang. 
 
 
SMARTSHIFT-KONTO
 
På SMARTSHIFT-nettstedet kan kunden opprette et SMARTSHIFT-KONTO (SA). Kunden er ansvarlig for nøyaktigheten av all gitt informasjon. Enhver SA er gyldig 'foreløpig'. SA kan stenges når som helst av begge parter. Hvis kunden er en juridisk person (kunde), er alle tilgjengelige personer autorisert til å legge inn bestillinger på vegne av kunden. Kunden må behandle all informasjon med henvisning til SA som konfidensiell informasjon. Dette gjelder spesifikt all innloggingsinformasjon om SA. Hvis Kunden gir innloggingsinformasjon til noen, tredjeparter osv., Bekrefter Kunden dermed at slike mottakere har rett til å legge inn bestillinger i Kundens navn. Kunden er derfor ansvarlig for betalinger med henvisning til dette. Ved å opprette en SA bekrefter Kunden at Kunden har informert Kundens kontaktpersoner (CP) om nevnte behandling og at Kunden har innhentet CP sitt samtykke til dette. 
 
 
BESTILLING - BESTILLINGSKONFIRMASJON
 
Hver SA-ordre eller enhver annen ordre gjort på SW skal anses som et bindende tilbud fra Kunden om å kjøpe de bestilte produktene. Nevnte tilbud aksepteres av SMARTSHIFT ved levering av en ordrebekreftelse. Deretter opprettes en avtale basert på disse vilkårene. Enhver bekreftende e-postreaksjon på bestillinger gjort på SA eller SW utgjør IKKE en aksept eller en ordrebekreftelse. 
 
 
PRISER, FRAKT, MVA, Plikter, ETC. 
 
Alle butikkpriser er oppgitt på SW i DKK, euro eller amerikanske dollar. Oppgitte priser inkluderer ikke skatter, avgifter, avgifter, fraktkostnader, forsikring eller andre avgifter. Alle slike varer legges til den oppgitte utsalgsprisen. Kunden skal betale alle skatter og offentlige belastninger som følge av salg på SW eller fra salg fra SMARTSHIFT. SMARTSHIFT har når som helst rett til å endre prisene uten forhåndsvarsel. Prisene som er angitt på nettstedet er gyldige, hvis ikke annet er avtalt. Kostnad for frakt legges til alle leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering av ordren der vekten er notert sammen med informasjon om ordrenes omfang og om pakken må leveres på en pall. 
 
Hvis online betaling ikke brukes, skal følgende betalingsbetingelser gjelde: Fakturering skjer etter undersøkelse av kundens kredittverdighet. Betaling - i samsvar med hvilken som helst faktura - må være tilgjengelig på SMARTSHIFTs bankkonto senest tretti (30) kalenderdager fra fakturadato. Ved eventuell forsinkelse i betalingen fra forhandleren, vil renter belastes med en sats på 2% per påbegynt måned (beregnet hver måned [sammensatt rente]) fra fakturadato, og ikke fra forfallsdato. Hvis det er rimelig tvil om kundens betalingsevne, har SMARTSHIFT rett til å forkorte kredittperioden, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidig levering. Alle fakturaer vil være i DKK eller EUR eller USD og skal gjøres ved bankoverføring til selskapets bankkonto hos FYNSKE Bank, SWIFT VESBDK22, IBAN DK7668570001081782 (med mindre annet er lagt merke til, jf. Pkt. 16 nedenfor eller oppgitt på en faktura). Kunden skal betale alle kostnader forbundet med enhver betalingsoverføring som legges på fakturaen. Produktene forblir SMARTSHIFTs eiendom til full betaling er utført. Kunden samtykker i at alle produkter som selges til kunden nedenfor - som ikke er forhåndsbetalt - skal være sikret av en sikkerhetsinteresse i slike produkter og ethvert utbytte derav og i eventuelle fordringer relatert til dette, inkludert eventuelt kundelånspapir inntil SMARTSHIFT skal ha blitt betalt for slike produkter. Kunden samtykker i å utføre finansieringsavtaler, en sikkerhetsavtale og annen dokumentasjon og iverksette andre tiltak som SMARTSHIFT kan kreve bevis for og perfeksjonere slik sikkerhetsinteresse.
 
 
LEVERING - INNE I EU OG UTENFOR EU
 
Alle fraktkostnader legges til utsalgsprisen. Alle leveranser er DAP (Incoterms 2010) med mindre SMARTSHIFT uttrykkelig uttaler noe annet i aksept av bestillingen. Levering skjer av en tredjeparts transportør eller leveringsfirma. Tittel og risiko for tap skal overføres fra selskap til forhandler eller forhandler kunde på det angitte leveringsstedet. 
 
 
SKADE - TRANSPORT ELLER ANDRE KLAGER
 
Ved mottak av de kjøpte produktene må kunden sjekke de leverte produktene. 
 
Transportskader skal rapporteres på dagen for levering til transportøren og til SMARTSHIFT. En skjult transportskade som ikke blir oppdaget eller kunne blitt oppdaget ved mottak av leveransen, skal klages på så snart som mulig og under alle omstendigheter innen ti (10) kalenderdager fra mottak av levering. Hvis Kunden ikke fremsetter krav om erstatning innen de fastsatte tidsrammer, mister Kunden retten til å gjøre krav mot transportøren og / eller SMARTSHIFT. 
 
Klager angående leveringsfeil og / eller produkter må gjøres etter at mangelen ble oppdaget så snart som mulig og senest ti (10) kalenderdager. Hvis Kunden ikke fremsetter krav om erstatning innen de fastsatte tidsrammer, mister Kunden retten til å inngi krav. 
 
Eventuelle klager må være skriftlig og følgende info må leveres: detaljert beskrivelse av feilen, fakturanummer og ordrenummer. Nevnte klage må følge produktet når du returnerer produktet. Når du returnerer produktet til SMARTSHIFT, må returkostnaden betales av kunden. Hvis klagen ikke er fremsatt riktig, har SMARTSHIFT rett til å returnere produktet til kunden og belaste for fraktkostnader. Returnerte varer skal returneres godt pakket. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transporten. Ved skader på transport på grunn av feil pakking skal produktet returneres til kunden. SMARTSHIFT kan kontrollere alle returnerte produkter og har krav på debetkostnader dersom produktet ikke er mangelfull.
 
 
BRUKERSTØTTE
 
For enhver støtte har SMARTSHIFT rett til å henvise Kunden til den respektive produktprodusenten og også, hvis aktuelt, til tredjeparts betalingsstøtte. 
 
 
BEGRENSEDE GARANTIER - Obligatorisk registrering av produktet
 
Garanti på varer leveres av produsenten av produktet. SMARTSHIFT godtar bare retur for mangelfulle produkter i samsvar med garantier utstedt av de respektive produsentene av produktene. SMARTSHIFT gir ingen ytterligere garantier utover de respektive produsentens spesifiserte garantibetingelser. 
 
I forbindelse med kjøp av et produkt, er en kunde forpliktet til å registrere produktene på SW innen en periode på 3 måneder fra fakturadato. Unnlatelse av å registrere seg i tide vil annullere garantien på produktet, inkludert garantien som kan utledes av produsentens garantibetingelser. I forbindelse med registreringen av produktet, må de gjeldende regler for personopplysninger tiltrådes.
 

Gå tilbake til SMARTSHIFT med BUIND-produkter:

1) gå til denne webadressen [www.smartshift-robotics.com] og fyll ut et skjema for returprodukt,

2) videresende produktet til SMARTSHIFT inklusive original faktura angående produktet.

Så vil SMARTSHIFT inspisere det mottatte produktet og vil enten erkjenne kravet som et krav under den begrensede garantien eller avvise kravet som garantikrav. (Avskjed kan for eksempel skje hvis produktet ikke vedlikeholdes eller det er sannsynlig at det ikke blir brukt riktig)

 
 
KRAFT MAJEURE
 
SMARTSHIFT skal ikke holdes ansvarlig for manglende utførelse på grunn av årsaker utenfor dens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til brann, flom, jordskjelv, eksplosjon, ulykke, offentlige fiendens handlinger, krig, opprør, oppstand, sabotasje, epidemi, karantene, arbeidskraft tvister eller mangler, transportembargoer, feil eller forsinkelser, manglende evne til å sikre råvarer eller maskiner, handlinger fra Gud eller myndigheter (inkludert benektelse av eller tunge begrensninger i eksportlisenser), enhver slik hendelse av force majeure som påvirker selskapets tredjeparts leverandører eller dommer handling. 
 
 
ANSVARSBEGRENSNING
 
Hvis det er noen mangler som SMARTSHIFT er ansvarlig for, forplikter SMARTSHIFT seg til etter eget skjønn å avhjelpe mangelen ved å reparere, levere ut eller tilbakebetale kjøpesummen. SMARTSHIFT har rett til å henvise Kunden direkte til den respektive produsenten eller til et verksted som produsenten refererer til for å avhjelpe mangelen. Ytterligere rettigheter for kunden kan gis av den respektive produsentens egne garantier rettet til den endelige kunden. Slike tilleggsrettigheter gjelder ikke for SMARTSHIFT. SMARTSHIFT er ikke ansvarlig for et produkts kompatibilitet med andre produkter i SMARTSHIFTs sortiment eller for kompatibilitet med en kundes nåværende produkter, med mindre annet er eksplisitt angitt av SMARTSHIFT. SMARTSHIFT er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for NOGEN indirekte skader eller følgeskader, produksjonstap, manglende fortjeneste eller andre skader. SMARTSHIFTs akkumulerte ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det totale fakturabeløpet som faktisk er betalt av Kunden for det mangelfulle produktet. 
 
 
SW OG INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER 
 
SW og alt innholdet eies av SMARTSHIFT eller SMARTSHIFT har rettighetene til å markedsføre innholdet. Alt innhold er beskyttet av dansk markedsføringslov og lover om beskyttelse av immaterielle rettigheter. 
 
 
PERSONLIG INFORMASJON
 
Når kunden bestiller produkter og tjenester, vil SMARTSHIFT behandle personopplysninger om kundens kontaktpersoner (“CP-er”) for formålene og på vilkårene som er angitt i SMARTSHIFTs personvernregler https://smartshift-robotics.com/privacy-policy/
 
 
ANDRE ÆNDRINGER
 
SMARTSHIFT forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert (men ikke begrenset til) priser, tekniske spesifikasjoner, produkttilbud osv. Uten forhåndsvarsel til kunden. Informasjon og priser er forbeholdt både trykte og elektroniske feilutskrifter og skrivefeil, feilaktighet i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandører eller produserer forhøyede priser osv. Informasjonen som er tilgjengelig på SMARTSHIFTs nettsted utgjør ikke et tilsagn om anvendbarhet, egnethet eller garanti annet enn når det direkte er oppgitt skriftlig til kunden. Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra SMARTSHIFT.